Projekt

Om ossProjekt

Har du en projektidé du vill ha hjälp att förverkliga?

Vi på BioDriv Öst hjälper gärna våra partners att driva sina projektidéer vidare, t.ex. genom att hjälpa till med projektansökningar, projektledning eller kontaktförmedling. Vi har bland annat stor erfarenhet av att driva olika typer av EU-projekt. Om du har en projektidé är du välkommen att höra av dig till oss så vi kan diskutera möjliga vägar framåt! Mejla till info@biodrivost.se.

 

Fossilfritt 2030

Projektledare: Ulf Troeng, Martin Ahrne, Björn Isaksson, Olof Gunnarson

Projekttid: 2020-2022

Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta transportsektorns omställning samt utgöra ett föredöme. Offentliga aktörer i Uppsala, Örebro, Stockholm, Östergötland, Södermanland och Västmanland ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan med 20 procent.

Fossilfritt 2030 består av fyra projekt, varav BioDriv Öst driver tre av dem. Fossilfritt 2030 - Transporter i Uppsala län, Fossilfritt 2030 - Fordon och Drivmedel samt Fossilfritt 2030 - Transporter i Stockholms län ägs och drivs av BioDriv Öst. Fossilfritt 2030 - Rena resan ägs och drivs av Region Örebro län.

Deltagande organisationer får stöd inom områdena fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Stödet kan bestå av till exempel individuell rådgivning, kompetensutveckling eller nätverksmöten.

Fossilfritt 2030 finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av regionerna och länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland, Sörmland, Stockholm, Östergötland, Örebro samt Stockholms län, Stockholms stad, Storsthlm, BioDriv Öst samt cirka 40 kommuner i östra Mellansverige. Besök projektets hemsida och läs mer i informationsbladet.

 


Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2021–2023

Målet med projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden är att öka lokal laddkapacitet utan omfattande förstärkningar av elnätet. Genom smart laddning och energilagring ska projektet möjliggöra fler elfordon och samtidigt bidra till ett stabilare elnät som bättre nyttjar förnybar energi.

Projektet fokuserar primärt på systemlösningar för en storskalig elektrifiering av bussar i kollektivtrafik. I Svealandstrafikens stadsbussdepå i Västerås kommer projektet att skapa den första bussdepån i Sverige som genom algoritmer optimerar laddning av fordon i kombination med energilager och lokal energiproduktion. Projektet tar även ett unikt hållbarhetsgrepp genom tester av att använda begagnade bussbatterier som energilager samt tester av natriumbaserade batterier utan sällsynta jordartsmetaller som kobolt och litium.

Projektet drivs av Tvinn och BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Altris, Scania, Solkompaniet, Svealandstrafiken, Transdev, Region Uppsala samt Uppsala universitet. Finansiering sker genom Vinnova samt projektets deltagare. Projektet startar i februari 2021 och pågår i två år, med en samlad budget på drygt 19 miljoner.


FLYGPLATSEN SOM ENERGIOPTIMERAT SMART TRANSPORTNAV

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2022–2023

Projektägare: Swedavia AB

Finansiär: Vinnova

Samarbetspartners: Swedavia och Tvinn

Syfte: Projektet ska skapa en skalbar lösning som realiserar storskalig laddning av elfordon på ett resurseffektivt sätt med minimal belastning på elnätet.

Effekter och mål i projektet:

 • Erbjuda laddning till alla som önskar och bidra till att fler kan resa med elbil till Arlanda flygplats.
 • Optimera kapacitetsnyttjandet från elnätet och minska effektbehovet med 30 procent för laddning.
 • Minimera belastning på den lokala och regionala elinfrastrukturen vilket möjliggör laddning av fler fordon på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt.
 • Smart elkonsumtion genom att styra laddning till tider då det finns överflöd av el i nätet.
 • Minska kostnaden för installation av laddpunkter.

HÅLLBARA ELBILAR OCH LADDNING I LANDSBYGD

Projektledare: Lovisa Gustafsson

Projekttid: 2022–2023

Finansiär: Region Uppsala, Gröna Mobilister och BioDriv Öst

Samarbetspartners: Gröna Mobilister

Syfte: Ta fram och sprida kunskap om hållbarhet i produktion och återvinning av elfordon samt om förutsättningar för ägande av elbilar och laddning i landsbygd med Uppsala län som pilotlän.

Exempel på aktiviteter:

 • Sammanställa och sprida konsumentinformation om elbilars hållbarhet i produktions- och återvinningsled till allmänhet.
 • Sammanställa och sprida konsumentinformation om förutsättningar för att köra elbil i landsbygd.
 • Utveckla rådgivning och vägledande dokument rörande klimat- och miljökrav i upphandling av elfordon.
 • Kartlägga centrala aktörer samt nuläge rörande utbyggnad av laddinfrastruktur i landsbygd i Uppsala län, samt övriga förutsättningar för att byta till elbil för boende i landsbygd.
 • Dialogmöten med centrala aktörer om utbyggnad av laddinfrastruktur i landsbygd.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland