Regional Statistik

Användning av fordon som drivs/kan drivas med förnybara alternativ i förhållande till Sverige totalt 2021 (% av fordonsflottan).

Den totala summan i procent anges ovanför stapeln, föregående års siffra anges inom parantes. Andelen fordon som kan drivas med förnybara drivmedel har ökat i de flesta segment. Bland lätta lastbilar har elbilar främst bidragit till ökningen medan det för tunga lastbilar nästan uteslutande beror på ökat antal gasfordon. På personbilssidan beror ökningen främst på en ökad mängd laddbara fordon. För bussar beror minskningen i regionen främst på att antal etanolbussar har minskat, el- och gasbussar är i stort sett oförändrade. Fordon godkända för biodiesel saknas då dessa godkännanden saknas i Trafikanalys statistik.

 

 

Producerad volym förnybara alternativ i förhållande till den regionala potentialen (% av potentialen, utgår från länsstyrelsernas infrastrukturplaner) för 2020.

Cirka 16 % av den nationella produktionspotentialen utnyttjas, detta åskådliggörs av det mörkgröna strecket i diagrammet. Samtliga län i regionen har biogasproduktion där Stockholms län har högst andel. Östergötlands län är det enda länet i regionen som har etanolproduktion och inget av länen har biodieselproduktion i någon större skala. Diagrammet tar inte hänsyn till ursprungslän för råvarorna, exempelvis importeras en stor del av råvarorna till etanolproduktionen i Östergötland från omkringliggande län. Observera att statistiken har ett års eftersläpning.

 

 

Produktion av biogas i förhållande till Sverige totalt 2020 (GWh per capita).

Den blå linjen anger producerad biogas i GWh per 100 000 invånare för hela Sverige, vilket är 20,88 GWh. Pilen och procenten ovanför stapeln anger uppgång eller nedgång jämfört med föregående års resultat. I Östergötlands län har producerad biogas i GWh per 100 000 invånare ökat med nästan 8 procent. I resterande län är skillnaden mindre än 3 procent men i de allra flesta län har produktionen ökat. Observera att statistiken har ett års eftersläpning.

 

 

Översikt över regionala trender inom biogasproduktion och fordon

I översikten syns utvecklingen av antal biogasfordon, produktion av biogas, försäljning av fordonsgas samt nyregistrerade personbilar. För biogasproduktion och fordonsgas saknas data för 2021 varför 2020 är det senaste resultat som redovisas. Observera att innan 2018 avser lätta fordon endast personbilar och tunga fordon endast bussar. Från 2018 inkluderas lätta lastbilar och tunga lastbilar i respektive kategori. Antal nyregistreringar av gasfordon fortsatte sjunka under året. Sannolikt har coronapandemin och omvärldsutvecklingen drabbat försäljningen av gasdrivna personbilar särskilt hårt. Biogasproduktionen i regionen ökar dock stadigt trots att användningen av fordonsgas i regionen minskat.

 

 

Utvecklingen av fordonsgasförsäljning samt antal tankställen i regionen

Fordonsgasförsäljningen för 2020 har ökat jämfört med föregående år. Antal tankställen fortsätter öka både för komprimerad och flytande biogas. I hela Sverige finns drygt 200 tankställen för komprimerad biogas. I diagrammet framkommer att 84 av de tankställena finns i regionen. Observera att vissa delar av statistiken har ett års eftersläpning.

 

 

Total beräknad klimatnytta för BioDriv Östs verksamhet

Den totala klimatnyttan för BioDriv Öst genomförda verksamhet uppgår till cirka 18 490 ton CO2-ekvivalenter per år. Av fördelningen av detta står HVO för den största andelen, cirka 9 930 ton CO2-ekvivalenter per år följt av biogas på 4 980 ton och el drygt 3 560 ton. Jämfört med den klimatnytta som uppskattas ha uppstått utan de projekt som BioDriv Öst äger har biogas och el ökat med cirka 360 procent och biodiesel med 120 procent. Resultatet gäller för insatser under både 2020 och 2021 då de ingår i projekt som löper under 2020–2022. 

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland